Sagsbehandler

Karise Ungdomshus er et mindre opholdssted, der er beliggende i byen Karise på Sydsjælland. Vi har eksisteret siden 1993 og er godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12-18 år med mulighed for efterværn jf. §76, samt anbringelse efter §107 til det 23 år. På Karise Ungdomshus arbejdes med en faseopdelt pædagogisk indsats, der er tilrettelagt med størst muligt hensyn til den enkeltes alder, udviklingstrin og behov. Karise Ungdomshus har til formål, at yde praktisk, pædagogisk støtte til socialt truede, sårbare og udsatte børn og unge, børn og unge med indlæringsvanskeligheder, sociale vanskeligheder, omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede, samt andre sociale vanskeligheder.

Karise Ungdomshus råder over to afdelinger, der hver tilbyder særligt tilrettelagte indsatser målrettet den enkelte. Vi har valgt at differentiere vores indsatser således, at Opholdsstedet på Junker Stranges Allé kan modtage 9 børn og unge i alderen 12-18 år. Opholdsstedet er opdelt således, at vi råder over to mindre annekser, samt en mindre botræningslejlighed på matriklen. Det giver os mulighed for i tæt samarbejde med de unge, at øve øget selvstændighed, eller skabe mere skærmede forløb, med konkret hensyntagen til den enkeltes udfordringer og ressourcer. På den måde kan vi løbende tilpasse indsatsen, så den imødekommer den enkelte unges spirende selvstændighed. På den måde kan den unge tage de første skridt mod en selvstændig tilværelse, i trygge rammer, sammen med kendte ansigter.

På Junker Stranges Allé findes desuden administration og tilbuddets afdelingsleder har ligeledes sit kontor og sin daglige gang på opholdsstedet. Vi visiterer børn og unge i alderen 12-18 år, med hensynstagen til den enkeltes aktuelle behov og matchning med den eksisterende ungegruppe.

På Dalbyvej findes vores botræningslejligheder, der er godkendt til at modtage 5 unge. Her modtages samtidig borgere visiteret efter §107 eller som er tildelt efterværn efter §76. Dalbyvej fungerer som udslusning og efterværn, hvor den enkelte har mulighed for i trygge rammer og i samarbejde med kendte voksne, at få styrket de centrale færdigheder, på vejen mod en selvstændig tilværelse uden for Karise Ungdomshus. På Dalbyvej findes desuden den praktiske afdeling, der udover det praktiske ligeledes efter aftale påtager sig pædagogiske opgaver. Desuden findes vores mødelokaler, ligesom forstanders kontor er placeret på Dalbyvej

Karise Ungdomshus samarbejder med en række lokale skoletilbud. Vi har et tæt samarbejde med Bråby Heldagsskole, der har en afdeling placeret i gåafstand fra Karise Ungdomshus. Derudover samarbejder vi naturligvis med alle relevante skole- og uddannelsestilbud. Det er alt fra dagskoler, specialtilbud, produktionsskoler, erhvervsuddannelser og STU tilbud.

Vores ambition er at skabe et opholdssted, der tilbyder et omsorgsfuldt, udviklende og attraktivt børne- og ungemiljø, der kan fungere som en tryg platform, hvorfra børn og unge med støtte fra kompetente voksne i tillidsfulde relationer kan styrke deres selvværd, og gradvist tage ansvar for deres eget liv, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker.

Karise Ungdomshus er med i Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud(LOS). Vi hører under Socialtilsyn Øst og du kan finde os på tilbudsportalen.

I forbindelse med visitation kan du kontakte forstander Jan Malling, mobil: 21181725 eller mail: jan@kariseuh.dk