Pædagogik

Karise Ungdomshus arbejder med det mål at fremme den enkeltes evner og udvikling, samt styrke deres selvværd og identitet gennem relevant samspil med andre unge og voksne. Vi ønsker at den enkelte i stadigt stigende grad tager ansvar for deres eget liv, så de på sigt bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse. Den daglige pædagogiske indsats er tilrettelagt med det formål,

Det er fortsat vores målsætning, at udvikle og tilbyde relevante og individuelle socialpædagogiske tilbud til børn og unge, der har behov for stabil og omsorgsfuld støtte, til en god start på fremtiden. Vores pædagogiske tilgang er inspireret af den anerkendende og ressourceorienterede tankegang, med elementer fra den narrative tilgang, den mentaliserende tilgang og motivationspædagogikken. Det er centralt at vi arbejder med inddragelsen og udnyttelsen af de unges styrker, deres sociale og personlige kompetencer, når vi ønsker at skabe øget motivation, der kan understøtte opnåelsen af de opstillede mål.

Den pædagogiske indsats tilrettelægges med udgangspunkt i handleplanen, samt de informationer vi modtager i forbindelse med visitationen. Her søger vi i fællesskab med ung, familie, netværk og anbringende myndighed at indsamle viden om den unges historik, udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. I samarbejde med anbringende myndighed, den unge selv og eventuelt dennes familie udarbejdes konkrete indsatspunkter. På pædagogiske konferencer besluttes det i medarbejdergruppen, hvorledes indsatsen kan tilrettelægges, samt hvilke specifikke mål og delmål, der fokuseres på de første tre måneder. Karise Ungdomshus samarbejder med psykologer, med henblik på at skabe de bedste forudsætninger når metode/indsatser besluttes. Det er afgørende, at der skabes et miljø med plads til at indsamle observationer og iagttagelser, hvilket giver mulighed for at evaluere, vurdere og justere indsatsen. Det pædagogiske behandlingsarbejde forudsætter en vedvarende refleksion over hvilke handlinger, der er nødvendige, samt hvad der virker for den enkelte. På den måde kan indsatsen tilpasses, så den bedst muligt understøtter, kompenserer eller regulerer den unge.

På Karise Ungdomshus er vi optagede af at tilbyde et stabilt miljø, hvor vi gennem omsorgsfulde, nysgerrige og involverende voksne, skaber dagligt trygge og tilpas udfordrende samspil, der netop danner udgangspunkt for udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed. Der er både fælles og individuelt tilrettelagte aktiviteter, hvor børnene og de unge inddrages, så de oplever medbestemmelse og ejerskab. På den måde søger vi at skabe et attraktivt, omsorgsfuldt, trygt og udviklende børne- og ungdomsmiljø.

Der er en tilbagevendende og dermed forudsigelig daglig struktur, der bidrager til at skabe overblik og stabilisere den enkelte. Ved at gøre hverdagen genkendelig, reduceres den enkeltes utryghed, hvilket giver et større pædagogisk mulighedsrum at operere i. Samtidig åbner det for, at den enkelte i højere grad kan inddrages, og sikres indflydelse på eget liv. Det er afgørende at få skabt en sikker base, hvorfra der kan arbejdes på at skabe en positiv udvikling.

Vi samarbejder med relevante fagpersoner og inddrager den unges netværk, i det omfang den unge selv ønsker dette, samt det vurderes at give mening.

Karise Ungdomshus samarbejder med psykolog Anne Kaplan, der er speciale omkring store børn, unge og deres familier, samt seksuelt bekymrende adfærd.